TRADEMARKS

Red Strobe Left
Trademarks
Red Strobe Right

Naam en logo's van de Dutch American Police Department zijn geregistreerde merken (Trademarks). Gebruik van naam en logo('s) zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Dutch American Police Department. Ongeoorloofd gebruik en misbruik van de naam en het logo zijn strafbaar volgens het internationale merkenrecht.

Alle teksten op deze website zijn eigendom van de Stichting Dutch American Police Department. Niets van deze website mag dan ook worden gekopieert of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Dutch American Police Department.

De naam Dutch American Police Department is exclusief eigendom van de Stichting Dutch American Police Department.

De volgende beeldmerken en/of onderdelen daarvan zijn exclusief eigendom van de Stichting Dutch American Police Department. Gebruik hiervan is niet toegestaan, tenzij er uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verstrekt door de Stichting Dutch American Police Department. In dat geval mag (mogen) het logo (de logo's) enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor toestemming is verstrekt.

Official DAPD Badge
Het DAPD Logo
Eagle Logo
DAPD NL Profielbadge

De beeldmerken en/of namen van de op deze website genoemde andere bedrijven en organisaties zijn eigendom van deze respectievelijke bedrijven/organisaties. Gebruiksregels omtrent deze onderdelen welke te vinden zijn op deze website dienen te worden geregeld met de respectievelijke eigenaar.

Bij misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de naam of beeldmerken van de Stichting Dutch American Police Department zal onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie. Eventueel hierdoor ontstane schade, zowel materieel als immaterieel zal worden verhaald op de hiervoor verantwoordelijke.

Gebruiksvoorwaarden lichtbalk