Stichting DAPD

STICHTING DUTCH AMERICAN POLICE DEPARTMENT

OVER DE STICHTING

Sinds vrijdag 14 oktober 2011 is de Dutch American Police Department een officiële stichting. Wij hebben er voor gekozen om een stichting te worden. Daarmee kunnen wij de doelstellingen die wij hebben officieel vast leggen in statuten. Ook kunnen wij deze aanvullen met een huishoudelijk reglement. Op deze wijze kunnen wij onze doelstellingen beter behalen en beschermen.

BELONINGSBELEID

Stichting DAPD is een 100% vrijwilligersstichting, kent geen betaalde krachten en keert dus ook geen beloningen uit. De stichting heeft dientengevolge geen beloningsbeleid.
Stichting DAPD is niet in het bezit van onroerende goederen en huurt geen pand. Alle activiteiten worden vanuit privéwoningen vorm gegeven.

BESTUURSSAMENSTELLING

HET BESTUUR VAN STICHTING DAPD BESTAAT UIT VIER PERSONEN, TE WETEN:

Jacco Italiaander, Voorzitter stichting DAPD

Jacco Italiaander

Voorzitter
Eigenaar iT-reklame en DTW Amsterdam. Jacco is een netwerker die al op veel terreinen actief geweest is voor de maatschappij. Hij wil graag zijn kennis en kunde met hart en ziel inzetten voor kinderen die het minder goed getroffen hebben.
Marjan Lefers, Secretaris stichting DAPD

Marjan Lefers

Secretaris
Eigenaar Het Oogt Kleding en Mode. Marjan heeft zelf een aantal malen kanker overwonnen en heeft een mechanische hartklep. Vanuit haar positie als 'ervaringsdeskundige' heeft zij een grote empathie met de kinderen uit de doelgroep van de DAPD.
Ingrid Blom, Penningmeester stichting DAPD

Ingrid Blom

Penningmeester
Thuiszorg medewerkster. Ingrid is moeder van een dochter en een zoon en inmiddels ook trotse oma. Met haar grote warme hart zet zij zich, naast haar goede zorgen voor onze financiën, graag in voor de Kleine Helden.
Ton Snijders, alg. Bestuurslid stichting DAPD

Ton Snijders

alg. Bestuurslid
Beroepschauffeur. Ton is trotse vader van een dochter en een zoon. Vanuit zijn privéleven is Ton geen onbekende met ziekenhuizen en uitdagingen. Dit maakt dat hij precies weet wat de gezinnen van Kleine Helden meemaken.
Over ons Knuffels

DOELSTELLINGEN

Onze doelstellingen staan als volg beschreven in de statuten van Stichting DAPD.

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

A. Het verzorgen van ondersteuning in de breedst mogelijke zin aan (evenementen voor) kinderen met een chronische en/of terminale ziekte en/of (psychische) beperking of handicap, met als primair doel het verbeteren van het welbevinden van deze doelgroep en het versterken van hun innerlijke kracht om de belemmeringen welke zij ervaren zo veel mogelijk weg te nemen. Deze ondersteuning wordt gedaan met behulp van bijzondere voertuigen, met name (replica’s van) Amerikaanse politievoertuigen, en de daarbij behorende uitrusting.

B. Het binnen de eigen mogelijkheden en wettelijke kaders dienstbaar zijn aan organisaties en initiatiefnemers van de in artikel 2.1.A genoemde activiteiten.

C. Het mede zorg dragen voor instandhouding, en waar mogelijk uitbreiding, van evenementen voor de doelgroep, zodat deze kinderen regelmatig de mogelijkheid hebben om positieve ervaringen op te doen, dit ter bevordering van hun algehele welbevinden en daarmee versterking van hun weerbaarheid.

D. Het ondersteunen van, met name de logistieke invulling van, het transport van de kinderen van en naar de plaats waar het evenement plaats vindt. Dit alleen binnen de wettelijke kaders en in nauwe samenwerking met en op aansturing van de daarvoor verantwoordelijke overheidsdienst, meestal zijnde politie en Koninklijke Marechaussee.

E. Het, waar gewenst, verzorgen van re-enactment op de plaats van het betreffende evenement, om op die wijze de geboden ervaring voor de doelgroep zo compleet mogelijk te maken.

uitgeoefende activiteiten

Gedurende het jaar maken wij verslagen, foto’s en filmpjes van de door de Stichting Dutch American Police Department uitgeoefende activiteiten. Deze zijn te vinden op onze openbare social media kanalen. Dit geldt, gezien de speciale aard van onze doelgroep, uiteraard niet voor alle activiteiten. Uit privacy oogpunt worden laatste wensdagen en andere bijzondere activiteiten niet openbaar geplaatst, tenzij uitdrukkelijk verzocht door betrokkenen.

OPEN EN TRANSPARANT

Als stichting DAPD vragen wij jouw steun om nog meer voor de Kleine Helden uit de doelgroep te kunnen betekenen. Dan vinden wij het ook niet meer dan logisch om volledig open en transparant naar jou te zijn over onze inkomsten en uitgaven, zodat je precies weet hoe jouw bijdrage besteedt wordt.

Stichting DAPD heeft de CBF Erkenning en wordt als zodanig door het CBF streng gecontroleerd.

CBF Erkenningspaspoort DAPD

Stichting DAPD is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

STATUTEN VAN STICHTING DAPD

Voor geïnteresseerden zijn de statuten van Stichting DAPD openbaar gemaakt.

GEDRAGSCODE VRIJWILLIGERS

Stichting DAPD kent een Gedragscode voor haar vrijwilligers. Het bestuur heeft mevrouw M. Lefers aangewezen als vertrouwenspersoon voor deze Gedragscode.

MEERJARENBELEIDSPLAN

Voor geïnteresseerden is het geldende meerjarenbeleidsplan 2019-2024 van Stichting DAPD openbaar gemaakt.

 

JAARVERSLAG, JAARREKENING EN FINANCIËLE VERANTWOORDING

Het sociaal en financieel jaarverslag over het voorgaande jaar worden medio april van het jaar daarop als downloadbaar pdf-bestand hier worden geplaatst.

De afgelopen jaren kunt u hier inzien :

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 

FISCAAL NUMMER

Het fiscaal nummer van de stichting DAPD is 8510 10 751. Op dit fiscale nummer is ook de ANBI beschikking afgegeven per 14 oktober 2011.

Stichting DAPD is niet BTW-plichtig.